Szczyrk 2019

Miejsce wyjazdu:

Ośrodek Wypoczynkowy “Orle Gniazdo” – Szczyrk

 

Termin: 30.06 – 07.07.2019 r.

Rejestracja uczestników: 30.06.2019 r. godz. 14:00 – 18:00

 

Nr konta bankowego

53 1240 1659 1111 0010 6370 3420
Tytuł wpłaty: „
Imię i Nazwisko – obóz letni 2019”

 

Organizator wyjazdu:

Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” jako Organizator zaprasza wszystkich chętnych na wakacyjny wyjazd „Szczyrk 2019″

 

 

Regulamin Letniego Obozu „Szczyrk 2019”

1. Organizatorem obozu jest Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach.

2. Uczestnikiem obozu może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoba niepełnoletnia legitymująca się pisemną zgodą rodziców.

3. Obóz ma charakter otwarty i prowadzony jest w nurcie chrześcijańskim opartym o Pismo Święte.

4. Celem obozu jest zwiastowanie Ewangelii, zachęta uczestników do poznania Pisma Świętego, w tym przybliżenie osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauczania.

5. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie pełnej płatności na wskazane konto bankowe Organizatora w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obozu. W tytule przelewu należy wpisać: „Imię i Nazwisko – obóz letni 2019”.

6. Uczestnik obozu powinien zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste odpowiednie do pory roku i miejsca wyjazdu, przybory higieniczne oraz notatnik, długopis i jeden egzemplarz Pisma Świętego.

7. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport, legitymację szkolną, studencką) w celu zameldowania w Ośrodku oraz na wypadek sytuacji losowej.

8. Uczestnik zobowiązany jest punktualnie i czynnie uczestniczyć we wszystkich punktach programu obozu.

9. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach objętych programem, spowodowana chorobą lub złym samopoczuciem należy zgłosić Organizatorowi obozu.

10. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do prowadzących, współuczestników i innych osób, a także dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie.

11. W trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz picia napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania środków odurzających.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny oraz inne rzeczy wartościowe i pieniądze uczestników nie oddane w depozyt Organizatorowi obozu.

13. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub osobom trzecim.

14. Uczestnik obozu zobowiązany stosować się do niniejszego ramowego regulaminu obozu oraz regulaminu porządku danego Ośrodka Wypoczynkowego, w tym obowiązującej ciszy nocnej.

15. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z terenu Ośrodka w trakcie ciszy nocnej bez zgody Organizatora.

16. Rezygnacja z obozu po jego rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

17. W przypadku spożywania alkoholu, korzystania ze środków odurzających i palenia tytoniu lub poważnego naruszenia regulaminu obozu/ośrodka, w tym dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny i bez możliwości zwrotu zapłaty z tytułu niewykorzystanych świadczeń. W przypadku osób niepełnoletnich w takiej sytuacji, nastąpi zawiadomienie rodziców/opiekunów o obowiązku odebrania dziecka w ciągu 12 godzin.

18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika zamieszczonego na stronie internetowej http://tylkojezus.pl/

19. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić oddzielnie dla każdego uczestnika (dotyczy to również dzieci bez względu na wiek). 

Pola obligatoryjne zaznaczono czerwoną gwiazdką.

Imię:*
Nazwisko:*
Płeć*
Wiek (w latach) *
Adres e-mail*
Informacja o uczestniku - proszę zaznaczyć właściwą opcję. UWAGA: osoby dorosłe, które dotąd brały udział w obozie tylko jako uczestnik młodzieżówki, wybierają opcję "Dorosły: jadę pierwszy raz" *

Regulamin letniego obozu młodzieżowego Szczyrk 2019. Należy pobrać plik (klikając w link poniżej), wydrukować, wypełnić i dostarczyć Organizatorowi (dotyczy młodzieży).

--->Regulamin obozu młodzieżowego


UWAGI:
Podaj informacje istotne m.in. przy zakwaterowaniu i wyżywieniu
np. konieczna dieta, zalecany pokój 1-os. z powodu "głośnego" snu itp.

Zapoznałam/em się z Regulaminem wyjazdu i akceptuję jego warunki.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”, Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach z siedzibą os. Sady 1, 47-303 Krapkowice – Administratora Danych Osobowych, w celu zorganizowania letniego obozu wypoczynkowego.*
[Dotyczy zgłoszenia osób niepełnoletnich] Jako opiekun/rodzic wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”, Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach z siedzibą os. Sady 1, 47-303 Krapkowice – Administratora Danych Osobowych, w celu zorganizowania letniego obozu wypoczynkowego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
- podanie moich danych jest dobrowolne,
- mogę w dowolnym momencie cofnąć zgodę*
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora*
- wymienione prawa mogę zrealizować wysyłając email na adres rodo@tylkojezus.pl z adresu, którego zgoda dotyczy,
- mogę wnieść skargę do organu nadzorczego – Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Bożego w Chrystusie pisząc na adres kodo@kbwch.pl,
- moje dane nie są profilowane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
- w celach meldunkowych moje niezbędne dane (imię i nazwisko) zostaną przekazane CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk
- dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji podanego celu.

* w przypadku zawarcia umowy na usługę, czyli np. przyjęcia zgłoszenia na obóz, co zostało potwierdzone odpowiednią wpłatą, nie jest możliwe usunięcie danych, ani cofnięcie zgody, ponieważ dane są niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej umowy, również w przypadku odstąpienia od niej.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Aby wysłać podaj prawidłowy wynik:

 

© 2014 tylkojezus.pl