Obóz zimowy 2020

Pokrzywna 2020

Miejsce wyjazdu:

Kompleks Hotelowy “Chrobry” – Pokrzywna

Pokrzywna 69, 48-267 Jarnołtówek

Wyjazd ten, to nie tylko oferta kilkudniowego dobrego wypoczynku, ale przede wszystkim szansa na przeżycie ferii z Bogiem, udział w wykładach i dyskusjach na temat osobistej wiary i więzi z Bogiem.

Terminy:

Turnus I: 08.02-12.02.2020 r.

rozpoczęcie: 08.02.2020 r. godz. 18:00
zakończenie: 12.02.2020 r. godz.14:00

Turnus II: 12.02-16.02.2020 r.
rozpoczęcie: 12.02.2020 r. godz. 18:00
zakończenie: 16.02.2020 r. godz.14:00

Koszt uczestnictwa:

Informacje podajemy na spotkaniach modlitewnych.

(Wpłata na konto musi wpłynąć nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Obozu)

Potwierdzeniem rejestracji koniecznym do przyjęcia zgłoszenia jest uiszczanie opłaty za wyjazd na poniższy numer konta z podaniem tytułu: „imię i nazwisko – obóz zimowy”.

Nr konta bankowego:

53 1240 1659 1111 0010 6370 3420

Organizator wyjazdu:

Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” jako Organizator zaprasza wszystkich chętnych na zimowy wyjazd „Pokrzywna 2020″.

Regulamin Obozu Zimowego „Pokrzywna 2020”

1. Organizatorem obozu jest Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie z siedzibą w Krapkowicach.

2. Uczestnikiem obozu może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoba niepełnoletnia legitymująca się pisemną zgodą rodziców.

3. Obóz ma charakter otwarty i prowadzony jest w nurcie chrześcijańskim opartym o Pismo Święte.

4. Celem obozu jest zwiastowanie Ewangelii, zachęta uczestników do poznania Pisma Świętego, w tym przybliżenie osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauczania.

5. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz dokonanie pełnej płatności na wskazane konto bankowe Organizatora w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obozu. W tytule przelewu należy wpisać: „Imię i Nazwisko – obóz zimowy”.

6. Uczestnik obozu powinien zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste odpowiednie do pory roku i miejsca wyjazdu, przybory higieniczne oraz notatnik, długopis i jeden egzemplarz Pisma Świętego.

7. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport, legitymację szkolną, studencką) w celu zameldowania w Ośrodku oraz na wypadek sytuacji losowej.

8. Uczestnik zobowiązany jest punktualnie i czynnie uczestniczyć we wszystkich punktach programu obozu.

9. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach objętych programem, spowodowana chorobą lub złym samopoczuciem należy zgłosić Organizatorowi obozu.

10. Uczestnik jest zobowiązany odnosić się z szacunkiem do prowadzących, współuczestników i innych osób, a także dbać o czystość, porządek oraz mienie na obozie.

11. W trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz picia napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania środków odurzających.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny oraz inne rzeczy wartościowe i pieniądze uczestników nie oddane w depozyt Organizatorowi obozu.

13. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub osobom trzecim.

14. Uczestnik obozu zobowiązany stosować się do niniejszego ramowego regulaminu obozu oraz regulaminu porządku danego Ośrodka Wypoczynkowego, w tym obowiązującej ciszy nocnej.

15. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z terenu Ośrodka w trakcie ciszy nocnej bez zgody Organizatora.

16. Rezygnacja z obozu po jego rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

17. W przypadku spożywania alkoholu, korzystania ze środków odurzających i palenia tytoniu lub poważnego naruszenia regulaminu obozu/ośrodka, w tym dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny i bez możliwości zwrotu zapłaty z tytułu niewykorzystanych świadczeń. W przypadku osób niepełnoletnich w takiej sytuacji, nastąpi zawiadomienie rodziców/opiekunów o obowiązku odebrania dziecka w ciągu 12 godzin.

18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika zamieszczonego na stronie internetowej https://tylkojezus.pl/

19. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin Młodzieżowego Obozu Zimowego „Pokrzywna 2020”

Jako Rodzic/Prawny Opiekun

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Zimowym Obozie Młodzieżowym Pokrzywna 2020 organizowanym przez Centrum Chrześcijańskie TYLKO JEZUS Kościół Boży w Chrystusie z Krapkowic.

2. Zobowiązuję się do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania pełnej płatności na wskazane konto bankowe Organizatora w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia obozu. W tytule przelewu należy wpisać: „Imię i nazwisko dziecka – obóz zimowy 2020”.

3. Potwierdzam, że moje dziecko zapoznało się z regulaminem obozu i jednocześnie zobowiązuję się do wzięcia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko podczas pobytu na terenie ośrodka lub osobom trzecim.

4. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny oraz inne rzeczy wartościowe mojego dziecka, w tym pieniądze, nie oddane w depozyt Organizatorowi obozu.

5. Ze względu na bezpieczeństwo mojego dziecka oraz sprawny przebieg obozu, deklaruję, że w sytuacji, gdy moje dziecko nie będzie przestrzegało Regulaminu obozu, w szczególności nie podporządkuje się poleceniom liderów młodzieżowych, zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z terenu ośrodka w ciągu 12 godzin, bez możliwości zwrotu kosztów z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

Deklaracja Uczestnika Obozu Młodzieżowego

1. Będę brał(a) udział we wszystkich punktach programu obozu i organizowanych formach aktywności.

2. Będę przestrzegał(a) planu dnia oraz respektował(a) ciszę nocną.

3. Nie będę opuszczał(a) terenu obozu bez wiedzy liderów prowadzących, zwłaszcza w porze obowiązywania ciszy nocnej.

4. Nie będę przywoził(a) ani zażywał(a) używek w czasie obozu i nie będę palił(a) papierosów.

5. Będę troszczył(a) się o wyposażenie i mienie ośrodka, w którym odbędzie się obóz. Kosztami wszelkich dokonanych przeze mnie zniszczeń, zostaną obciążeni moi rodzice.

6. Będę respektował(a) polecenia liderów obozu.

7. Będę szanował(a) wszystkich pozostałych uczestników obozu.

8. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie przestrzegania ww. punktów, konsekwencją będzie skreślenie mnie z listy uczestników obozu bez możliwości zwrotu kosztów z tytułu niewykorzystanych świadczeń oraz powiadomienie rodziców.